Ảnh hưởng của phương pháp kế toán tới báo cáo tài chính

Phương pháp kế toán là phương thức, các biện pháp kế toán sử dụng để thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, sự biến động của tài sản và các quá trình hoạt động kinh tế tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý. Có 4 phương pháp kế…Read More

Những tính năng nổi bật của phần mềm HTKK mới nhất

Để đáp ứng xu thế phát triển công nghệ hiện tại đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục thuế đã phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 4.2.7 với nhiều tính năng mới đáng chú ý. Phiên bản hiện tại đã được áp dụng…Read More