Mẫu hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu mới nhất 2018

Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu hàng hóa là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của chủ sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu trong việc chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu của mình cho một tổ chức, cá nhân nào khác.

Sau đây xin gửi đến bạn đọc mẫu hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu mới nhất hiện nay:

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG HIỆU

 

–  Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 50/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005;

–  Căn cứ Luật thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

–  Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………….;

–  Căn cứ năng lực và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…………..tháng………………năm ………………

Tại…………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm………..

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………..

Cấp ngày……….tháng……….năm……….tại…………………………………………………………………………..

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………………………

Cấp ngày………tháng……….năm………..tại…………………………………………………………………………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………Fax:………………………….Email:……………………………………………….

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………….

Là:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :…………………………………………………………………………….

Cấp ngày………..tháng……….năm…………tại…………………………………………………………………………..

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày………tháng………..năm…………..tại…………………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………….Fax:………………………………Email:……………………………………..

XÉT RẰNG, Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp tại Việt Nam các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng dưới đây:

XÉT RẰNG, Bên nhận chuyển nhượng mong muốn được làm chủ các nhãn hiệu nêu trên cho việc sản xuất các sản phẩm/dịch vụ đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận tương ứng và Bên chuyển nhượng muốn chuyển nhượng cho Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu các nhãn hiệu nêu trên cho việc sản xuất các sản phẩm/dịch vụ đang được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận tương ứng.

VÌ VẬY, Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng cùng thống nhất như sau:

Điều 1: Phạm vi chuyển nhượng

1.1. Bên chuyển nhượng cam kết mình là chủ hợp pháp các nhãn hiệu nêu trên và bằng Hợp đồng này chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu và các quyền khác liên quan đến các nhãn hiệu nêu trên cho Bên nhận chuyển nhượng.

1.2. Bên nhận chuyển nhượng cam kết đồng ý tiếp nhận toàn bộ các quyền trên từ Bên chuyển nhượng.

Điều 2: Phí chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng đồng ý cấp cho Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu các nhãn hiệu nêu trên mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào (miễn phí). (hoặc là khoản phí cụ thể là ……………………………………………………)

Phương thức thanh toán: …………………………………………………………..…………………………..

Địa điểm thanh toán: …………………………………………………………………………………….……….

Thời hạn thanh toán: ……………………………………………………………………………….……………..

Điều 3: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có thời hạn từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận.

Điều 4: Điều khoản sửa đổi, huỷ bỏ hiệu lực của hợp đồng

4.1. Mọi sửa đổi, bổ sung của hợp đồng phải được lập thành văn bản và phải được người đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

4.2 Hợp đồng này có thể bị chấm dứt trong các trường hơp sau:

– Các Văn bằng bảo hộ chuyển nhượng bị chấm dứt hiệu lực bởi bất kỳ lý do gì.

– Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, khủng bố, chiến tranh.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

– Cam kết mình là chủ hợp pháp các nhãn hiệu chuyển nhượng và các nhãn hiệu này vẫn đang trong thời hạn hiệu lực.

– Thực hiện các biện pháp và xét thấy là cần thiết để chống lại các hành vi xâm phậm của bên thứ ba gây thiệt hại cho Bên nhận chuyển nhượng khi thực hiện hợp đồng này.

– Nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) theo pháp luật.

– Thực hiện các cam kết bổ sung khác để đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

– Tiếp nhận các quyền nêu trên liên quan đến các nhãn hiệu chuyển giao để trở thành chủ hợp pháp của các nhãn hiệu chuyển giao.

– Nộp các khoản thuế liên quan (nếu có) theo pháp luật.

– Thực hiện các cam kết bổ sung khác để đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

Điều 5: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này được điều chỉnh, giải thích và áp dụng theo luật Việt Nam. Nếu có bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng này thì được hai bên giải quyết thông qua hoà giải thương lượng. Nếu việc hoà giải nói trên không thực hiện được thì hai bên có thể yêu cầu Toà án các cấp xét xử. (hoặc trọng tài thương mại)

Điều 6: Thẩm quyền ký kết

Với sự chứng kiến của mình các bên cùng thống nhất các nội dung trên và đã ký kết hợp đồng này bởi người đại diện hợp pháp của mình.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản còn 02 bản được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Các bản hợp đồng có hiệu lực như nhau.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                              BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục mua bán chuyển nhượng tên miền domain​​​​​​​

Rate this post

administrator

Read Previous

Tư vấn chuyển nhượng thượng hiệu đơn giản năm 2018

Read Next

Cập nhật thủ tục mua xe máy cũ tại Hà Nội mới nhất 2018

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *